Klageformular til jobcenter

Begæring om aktindsigt, klage samt anmodning om ny sagsbehandler:
Sendes til jobcenter / sagsbehandler/ jobcenterledelse

Vedr cpr xxx
Nu gider jeg ikke mere.
Har fået nok af langsommelig sagsbehandling.
Jeg må derfor begære at der omgående sker progression I min sag.

Hvor længe har min sag varet I jobcenter, slå det op og få dårlig samvittighed.

Sagsbehandler oplyser at det er lovgivningens skyld at alting tager så lang tid, men det er det ikke.
Ansvaret for sagsbehandling ligger hos sagsbehandler, det overordnede ansvar ligger hos borgmesteren.
MEN, da sagsbehandler har pligt til at hjælpe mig ud fra de muligheder der ligger I lovgivningen, så bør det ske lige nu og her, for min tålmodighed er sluppet op.

Der tilføjes sagsakter uden mit vidende.
HVORFOR bliver jeg ikke inddraget i sagsbehandlingen ?

Hvilken sundhedsfaglig dokumentation mangler der I min sag før end den kan afsluttes ?
Hvorfor er denne ikke indhentet endnu ?
Hvorfor mener sagsbehandler at der mangler dokumentation for udvikling af arbejdsevne ?
Mine læger og behandlere har dokumenteret at min funktionsevne er svært og varigt nedsat til det ubetydelige, at det vil være helbredsforværrende at jeg deltager i flere forløb med jobcenter.
Alle sundhedsfaglige behandlingsmuligheder er udtømte.
Patientens prognose er kritisk, står der i lægeerklæringerne.

Jeg henviser hermed til følgende ved gennemgang af min sag – jeg gentager:
● Officialprincippet – kommunen er underlagt officialprincippet i retssikkerhedslovens § 10.

Dette princip betyder, at kommunen skal indhente oplysninger med relevans og belyse min sag tilstrækkeligt – uden at overbelyse.
Jeg behøver altså ikke at drøfte med min sagsbehandler, hvornår nok er nok. Altså hvornår der er indhentet tilstrækkelige oplysninger, så der kan træffes en afgørelse.

● Hurtighedsprincippet – kommunen skal arbejde efter hurtighedsprincippet i retssikkerhedslovens § 3.

Det vil sige, at jeg hurtigst muligt, skal have den hjælp jeg har brug for – herunder en afklaring og afgørelse af det fremtidige forsørgelsesgrundlag.

● Dialogprincippet.
Kommunen skal altid sikre en god dialog med undertegnede, og sørge for, at jeg bliver inddraget i min egen sag i henhold til retssikkerhedslovens § 4.
Sagsbehandler har medansvar og skal derfor forventningsafstemme samarbejde med undertegnede.

●Magtfordrejningslæren/
magtfordrejdningsprincippet.

Kommunen må i henhold til dette generelle princip ikke usagligt forholde sig til min sag eller inddrage oplysninger, som ikke har relevans for sagsforløbet.
Det vil sige, at sagsbehandleren IKKE må inddrage sine personlige holdninger eller UNDLADE at benytte en speciallægeerklæring fordi hun/han ikke er enig.
Sagligheden og professionalismen SKAL vægtes højt.

●Proportionalitetsprincippet.

Kommunen skal sikre en sagsbehandling, der er mindst mulig indgribende efter det overordnede juridiske princip om proportionalitet. Det vil sige, at det er dén “mildeste” løsning, af hensyn til mit personlige og private liv der skal tilbydes og iværksættes.
Vi kan også kalde det – mindst mulig indgriben fra kommunens og statens side og dermed – mindre system – mere menneske.

●Kompensationsprincippet

Formålet med kompensationsprincippet er, at borgere med en funktionsnedsættelse i videst muligt omfang bliver kompenseret for følgerne af funktionsnedsættelsen og stilles lige med andre borgere. Borgeren skal have mulighed for at leve så normalt et liv som muligt, herunder have et socialt liv og mulighed for at passe et arbejde.

Kære sagsbehandler.

Jeg begærer hermed at min sag forelægges sundhedskoordinator til en drøftelse af muligheder for visitering til fleksjob eller førtidspension.
Jeg begærer samtidig at der indkaldes til rundbordssamtale på lederniveau hvor min egen læge samt speciallæger deltager.
Nok er nok.
Min sag er overbelyst ift Ankestyrelsens principafgørelse 58-18.
Der kan ikke findes på flere krumspring for at fastholde mig på laveste ydelse for at tækkes borgmesterens slunkne pengetank.

Det virker ikke betryggende når sagsbehandler handler ud fra ulovlige instruktionsbeføjelser fra ledelsen og borgmester.
Det er for øvrigt ikke lovmedholdeligt.

Jeg håber at sagsbehandler vil gøre brug af de 6 trin og de gode principper i dit samarbejde med mig, det er faktisk din pligt, ellers ender sagen bare som een lang klagesag.

For god ordens skyld henviser jeg her til
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Nægter sagsbehandler at følge mine begæringer så vil det være en afgørelse som strider mod Ankestyrelsens afgørelser og praksis.
Det vil ikke bare være et overgreb jvf gældende lovgivning på området, det vil samtidig stride mod gældende menneskerettigheder.

Det vil samtidig være en overtrædelse af straffelovens bestemmelser.

AKTINDSIGT
Jeg begærer samtidig jvf gældende lovgivning på området- om FULD AKTINDSIGT, uden undtagelser- helt tilbage til mit første møde med jobcenter.

NY SAGSBEHANDLER
Jeg må samtidig begære at jeg får en ny sagsbehandler som på lederniveau vil se på min sag med friske øjne.
Sagsbehandlingen i min sag findes håbløs og lovstridig.

Jeg må derfor begære et skriftligt svar senest 5 hverdage at regne fra dags dato

Med venlig hilsen

#Klageformular

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *