Herning Jobcenter- vor herre til hest !

Kim Madsen selfie pegefinger nederst til venstre

Kim Madsen

HERNING JOBCENTER – for helvede altså.
Det kan I ikke være bekendt.
😩😩😩😩😩😩😩😩

Klage vedr manglende progression I min sag. Indsættelse af partsrepræsentant

Klage vedr manglende progression I min sag.
Indsættelse af partsrepræsentant :

Partsrepræsentant
Kim Madsen
Eboks:
Cpr xxxxxx-xxxx
Tlf 61770101

Samtykke til partsrepræsentant er gældende fra dags dato.
Mundtligt samtykke er jvf gældende lovgivning på området I overensstemmelse med lovgivningen- og virker indtil fysisk samtykke er underskrevet ved næste fysiske møde med jobcenter.
Der er jvf Ankestyrelsens praksis og afgørelser ikke udløb på mundtligt samtykke.

OBS
Vigtigt at hver gang patienten tilsendes post så tilsendes denne post samtidig til partsrepræsentanten.

Partsrepræsentant får fuld adgang til alle sagsakter, og begærer hermed fuld aktindsigt.

Dette er et generelt samtykke til partsrepræsentant som kan tale på mine vegne hvis jeg selv er forhindret pga egen sygdom.
VIGTIGT
Det vil være patienten selv som træffer alle afgørelser ift udredning i sagen.
Partsrepræsentant er kun rådgiver og vejleder for at sikre at al gældende lovgivning på området bliver overholdt.
Altså at patientens retssikkerhed vægtes højere end gennemsnittet.

Uanset forholdet så SKAL partsrepræsentant inddrages i alle samtaler og forløb med jobcenter.

Partsrepræsentant modtager al post fra jobcenter via MIT.DK samt Eboks.

Forløb med jobcenter:
VIGTIGT at sagsbehandler genlæser alt således at der ikke sker flere fejl I denne sag.

Sygemeldt 2018
Kontanthjælp
Blodprop I hjernen sept 2018
Nedsat syn på højre øje
Kørselsforbud
Nedsat kræfter i højre arm.
Højrehåndet
Ankelproblemer –
Kan ikke opereres
Alternativt protese
Rygproblemer:
Slitage , Slidgigt i øverste og nederste del
Højre skulder går ud af led
Kold skulder
Silkeborg klinik samtale 5 januar
Hofter:
Specielt venstre – smerter
Forhøjet blodtryk
Medicin:
Blodtryksmedicin
Blodfortyndende
Kan ikke tåle stærkt smertestillende
Kan ikke gå.
Kan i stedet cykle 400 – 600 meter på en af gode dage ud af dårlige.

Udredning for depression på vej via egen læge.
Psykolog:
Vrede og depression
Ikke medicineret
Mest sandsynligt at kognitive udfordringer skyldes presset fra jobcenter samt den meget langsommelige og overbelyste udredning vedr arbejdsevne.

Smerteklinik- ikke tilbudt
Ikke relevant.
Varige og stationære smerter som ikke kan lindres eller helbredes.
Funktionsevne ?
Ingen funktionsevne- ingen arbejdsevne.

Bor alene
Lejelejlighed 70 m2
Egen hygiejne: ok
Rengøring:
Burde indstilles til hjemmehjælp
Indkøb:
Får hjælp af netværk
Madlavning:
Færdigretter på de værste dage.
Laver selv mad 1 – 2 gange pr uge
Søvn :
1- 3 timer hver nat
Hele døgnet maks 4 timers søvn
Fritid:
Kører tur på cykel ca 500 meter- kan ikke gå.
Ture går ud i det grønne
Læser på internettet , Facebook og tv.
Mest nyheder
Interesse:
Bilværksted hvis helbredet ville.

Blev i sin tid fyret pga sygdom-efter indlæggelse pga Blodprop i hjernen – hukommelsesbesvær.

Patienten er hovedsageligt i målgruppen for førtidspension.

Arbejdsprøvning hos Vej og Park ca 4-5 timer pr uge.
Forløbet afbrudt pga patientens stres – og smerteniveau.

Alligevel er patienten sendt i 4 forskellige arbejdsprøvninger – alle forløb forlænget MEN uden progression.

Klage :
Manglende dokumentation for arbejdsprøvninger er årsagen til at patienten ikke er endelig udredt.
Idag kan patienten ikke deltage i yderligere.
Den smule dokumentation der foreligger I progressionsrapporter er rigeligt til at dokumentere at patienten ikke ejer en funktionsevne som kan udvikle en arbejdsevne som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Næste samtale med sagsbehandler er
20 december 2023

Patienten er glad for samarbejdet med jobcenter, men patienten føler sig ikke set og hørt.
Manglende progression og dokumentation I sagen har gjort patienten ængstelig for at blive udsat for yderligere umenneskelige og juridiske overgreb.

Vigtigt:
Det er meget vigtigt når Forberedende del til rehabiliteringsteamet udfyldes at der i skemaet bliver tilføjet:
Rehabiliteringsteamet har pligt til jvf Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 at indstille til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb som er meget nøje beskrevet ift de forslag til indsatser i et ressourceforløb som rehabiliteringsteamet mener er relevante.
Det vil således ikke være lovligt kun at pointere at der indstilles til tværfaglig indsats.
Al indsats som rehabiliteringsteamet vil anbefale- SKAL være nøje præciseret med en sundhedsfaglig begrundelse.

I patientens tilfælde her er argumentet for visitering til varig ydelse at smerteniveauet er højt, at de kognitive udfordringer og vanskeligheder opstået pga Blodprop i hjernen den at funktionsevnen er så svært og varigt nedsat til det ubetydelige at der på intet tidspunkt kan udvikles en arbejdsevne som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
Ej heller I fleksjob på det humanistiske og rummelige arbejdsmarked.

Alle diagnoser er stationære og varige uden behandlingsmuligheder.
Evt behandling vil kun have lindrende effekt ift lidt livskvalitet I hverdagen til at udføre basale opgaver I hjemmet.

Patienten bør tilbydes hjemmehjælp.
Bør sikres at alle muligheder for hjælp til hjælpemidler er udtømte.

Psykiatrisk udredning vil sikkert være et krav fra jobcenter- MEN – det er IKKE borgerens eventuelle midlertidige depression som gør at patienten ikke kan deltage på arbejdsmarkedet.

Det er KUN den resterende og ubetydelige restfunktionsevne pga smerter samt hukommelsesbesvær som gør patienten fuldt uarbejdsdygtig.
Al yderligere udredning via jobcenters beskæftigelsesindsats vil være helbredsforværrende.

Der kan indhentes LÆ 275 via Klinisk Funktion, men jeg tænker at der lige nu skal indhentes LÆ265 til brug for skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet.

Patientens sundhedsfaglige sagsakter bør derfor allerede nu samles til evaluering hos egen læge.

Patientens sundhedsfaglige sagsakter samt nærværende skrivelse bør samtidig forelægges sundhedskoordinator.

Jeg kan anbefale at jobcenter stiller følgende spørgsmål til læger og speciallæger:

Spørgsmål til læger og speciallæger

Ser du nogle muligheder for at borger kan udvikle en arbejdsevne på sigt ?
Tidshorisont ?
Lægens svar:

Vil yderligere udredning via neurolog eller eller anden professionel, kunne hjælpe patienten videre i livet, således at der kan udvikles en smule funktionsevne som på nogen måde kan udvikle en arbejdsevne, således at patienten kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde?
Definer venligst
Lægens svar:

Det er et led i Jobcenterets afklaring af arbejdsevne, at man deltager i arbejdsprøvninger og praktikker.
Du bedes venligst vurdere, om det ud fra et lægefagligt perspektiv kan være helbredsforværrende i form af yderligere nedsat funktionsevne- for borger at deltage i flere praktik – og afklaringsforløb.
Definer venligst.
Lægens svar:

Er alle behandlingsmuligheder udtømte ?
udtømte?
Definer venligst.
Lægens svar:

Vil yderligere evt psykologisk udredning og behandling kunne forbedre borgers funktionsniveau, eller vil evt behandling kun have en lindrende effekt til at kunne forbedre den nødvendige funktionsevne for at kunne opretholde et liv i eget hjem ?
Lægens svar:

Vil yderligere udredning af hidtil ukendte diagnoser kunne udvikle funktionsevnen i et omfang som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde? – eller er allerede kendte sygdomssymptomer og diagnoser rigelig dokumentation for at patienten ikke kan deltage på arbejdsmarkedet ?
Definer venligst
Lægens svar:

Partsrepræsentant har stillet følgende spørgsmål til patienten:
have
3) Det svinger. Nogle gange har jeg en klar idé, andre gange ikke
4) Jeg har få, men uklare idéer om, hvilke typer arbejde jeg gerne vil have
5) Jeg aner ikke, hvilke typer arbejde jeg gerne vil have

■ SVAR: NR 5

Spørgsmål 8: Ved du, hvad du skal gøre for at forbedre dine muligheder for at få et arbejde
(på fuld tid, deltid eller få timer)?
1) Jeg ved helt klart, hvad jeg skal gøre for at nærme mig et arbejde
2) Jeg ved en del om, hvad jeg skal gøre for at nærme mig et arbejde
3) Jeg ved nogenlunde, hvordan jeg kan nærme mig et arbejde, men er også noget i tvivl
4) Jeg ved kun lidt om, hvordan jeg kan nærme mig et arbejde
5) Jeg ved ikke, hvordan jeg kan nærme mig et arbejde

SVAR: NR 5

Har jeg nogle ideer om hvordan jeg kommer tættere på arbejdsmarkedet ?
Ja- en raskmelding.
Ikke andre muligheder.

Kan nogle i mit netværk hjælpe mig tættere på arbejdsmarkedet ?
Ja, mine læger og psykiater hvis de raskmelder mig.
Mit netværk kan ikke hjælpe.

Hvilket job kunne du tænke dig ?
Noget med biler, men udelukket da jeg pga øjenskade ifm Blodprop i hjernen ikke må føre et køretøj.
Jeg har for øvrigt så meget hukommelsesbesvær at jeg ikke vil kunne udføre en jobfunktion- overhovedet.

Forventer du en førtidspension ?
Ja, hvis det er eneste mulighed.
Jeg ville så gerne arbejde – men jeg kan ikke.

Jeg må derfor begære at min sag drøftes på ny i jobcenter, men denne gang på lederniveau således at der ikke sker flere umenneskelige og juridiske overgreb i min sag.

Skriftligt svar begæres senest 5 hverdage at regne fra dags dato.

Altså KUN skriftligt svar !

Jeg har desværre meget svært ved at huske mundtlige møder.
Derfor ønsker jeg at optage alle møder fremover.
Dette har jeg ret til jvf
Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet Officialprincippet Normer for god forvaltningsskik Jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

På patientens vegne:
Partsrepræsentant
Kim Madsen
Tlf 61770101
Svarer hele døgnet
mailtmadsen@gmail.com

Fleksjobber I foreningen www.forretssikkerhed.dk
Ansat som konsulent i social og beskæftigelsesjura
Formand I foreningen
www.jobcentretsofre.dk
Fleksjobber hos HF Købmand

Frivillig bisidder og partsrepræsentant I snart over 700 jobcenterrelaterede sager om førtidspension- som alle er vundet.
Livredder og meget mere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *