Åbenrå jobcenter fortsætter med at levere forkert dokumentation

Klage vedr manglende fremsendt dokumentation til rehabiliteringsteamet
Klage vedr tilsendelse af ubrugelige sagsakter til Forberedende del til rehabiliteringsteamet

ÅBENRÅ JOBCENTER- IGEN !

Hvorfor skal patienten blive ved med at acceptere al det juridiske ulovlige lort hun udsættes for af sagsbehandler Marianne Ane Hansen og koordinerende Annette Uldahl Veng ?
Hver gang vi tror at nu er der våbenhvile – så beskydes vi med juridisk lort.

PARTSHØRINGSSVAR

Vedr cpr xxxxxx-xxxx

Overfortolkning af dokumentationskrav.

Åbenrå jobcenter har overfortolket patientens muligheder for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Dette er sket ved at vedhæfte mange tidligere afgørelser som ikke gav patienten medhold i at denne var berettiget til førtidspension.

Det fremgår tydeligt af gældende lovgivning på området at for at der kan træffes en endelig afgørelse om f.eks førtidspension, så har kommunen pligt til at oplyse sagen – OGSÅ med nyeste sundhedsfaglige oplysninger.

Åbenrå jobcenter har valgt at overbelyse sagen med dokumentation som ikke er tidssvarende.

Idag er der opstået nye helbredsmæssige oplysninger som klart dokumentere at patienten ikke har en funktionsevne som kan udvikle en arbejdsevne som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
At al udredning via jobcenter er helbredsforværrende I svær grad.

Disse oplysninger lå faktisk i sagen i forvejen, men blev ikke brugt.

Set i lyset af de mange klager fra patienten, så burde Åbenrå jobcenter for længe siden havde opdaget hvor syg patienten er.

Der har dog været en klar ubehagelig tone overfor patienten igennem de sidste mange år som tydeligt skinner igennem i de mange klager fra patienten.

Rehabiliteringsteamet træffer snart afgørelse om indstilling til førtidspension.
Så har pensionsnævnet I Åbenrå yderligere 3 mdr til at træffe en afgørelse.

Men hvis jobcenter udelukkende har fokus på det som førhen ikke kunne lade sig gøre uden hensyntagen til beskrivelse af diagnoser, min funktionsevne , progressionsrapporter mm – så vil det se sort ud for patienten at få en korrekt afgørelse / indstilling ved næste møde med rehabiliteringsteamet.

Jvf Ankestyrelsens principafgørelse 58- 18 så har Rehabiliteringsteamet pligt til meget nøje at eksakt beskrive hvilken indsats som ville kunne gøre mig helt eller delvis selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Rehabiliteringsteamet har tidligere jvf Ankestyrelsens praksis og principafgørelser fejlet så stort som kan gøres.
I henviser bare til en tværfaglig indsats.

Det må ikke ske igen.

Att: Rehabiliteringsteamet

Ressourceforløb eller førtidspension ?
Det er meget vigtigt at gøre sagsbehandler/ jobcenter samt rehabiliteringsteamet opmærksom på følgende principafgørelse 58-18.

Afgørelse om ressourceforløb:

Der skal positivt kunne peges på et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne.

Gentager:
Jvf Ankestyrelsens principafgørelse 58-18:
Afgørelse om ressourceforløb:
Der skal positivt kunne peges på et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne.
Dvs at rehabiliteringsteamet SKAL kunne pege eksakt på hvilket udviklingsperspektiv der er for borgeren, og altså IKKE blot anvise til en tværfaglig indsats.

Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 om ressourceforløb – førtidspension – arbejdsevne – dokumentationskrav – udviklingsperspektiv

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at borgeren havde ret til førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Der var ikke et udviklingsperspektiv for arbejdsevnen. Hendes helbredstilstand og funktionsniveau var ikke bedret siden 2012 på trods af utallige psykiatriske behandlinger. Det blev vurderet, at deltagelse i arbejdsafklarende forløb ville være kontraindiceret og kunne forværre hendes tilstand.

Link til afgørelse:
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/10049?fbclid=IwAR2LxpEE-Wgrq-Dp1XzNk5PmJIdHelJJ6dWniCqLVQi2pRBxH1CBHrGvf7A

■ Ressourceforløb:

Der skal positivt kunne peges på et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne !
Kommunen giver ressourceforløb til personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en almindelig indsats, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af en beskæftigelsesindsats og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

Personer, hvor det som følge af svær sygdom eller på grund af betydelige funktionsnedsættelser er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne i et ressourceforløb, skal ikke have tilbud om et ressourceforløb.

Heller ikke i denne sag.

Et ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne. Er det dokumenteret, eller er det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb, skal et ressourceforløb ikke iværksættes.

Ressourceforløb skal kun iværksættes, når der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og på sigt forbedre sin situation og blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet, fx i et fleksjob.

Det betyder, at der skal visiteres til ressourceforløb, hvis der på sigt er en mulighed for, at borgerens arbejdsevne kan udvikles i en sådan grad, at borgeren vil kunne blive i stand til at have indtægtsgivende arbejde i form af ordinære timer eller i et fleksjob, eventuelt efter gennemførelse af en uddannelse. Er dette ikke tilfældet, skal kommunen vurdere, om der i stedet skal indledes en sag om førtidspension.

Det betyder også, at det ikke er tilstrækkeligt til at være i målgruppen for et ressourceforløb, at det ikke kan udelukkes, at arbejdsevnen kan udvikles i forløbet. Der skal positivt kunne peges på et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne.

Kravet om dokumentation betyder, at kommunen skal sikre, at ressourceforløb iværksættes i de sager, hvor det er relevant.

En borger skal som udgangspunkt have deltaget i mindst ét ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension. Kommunen skal dog tilkende førtidspension, selvom der ikke er gennemført et ressourceforløb, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan udvikles.

Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 fortsat:
■ Førtidspension:
Hendes helbredstilstand og funktionsniveau var ikke bedret siden 2012 på trods af utallige psykiatriske behandlinger. Det blev vurderet, at deltagelse i arbejdsafklarende forløb ville være kontraindiceret og kunne forværre hendes tilstand.

Udviklingsperspektiv:
■ Der er ikke udviklingsperspektiv for borgerens arbejdsevne, og specielt ikke i denne sag når fx:

 der ikke er muligheder for bedring af borgerens meget dårlige helbredstilstand.

Klagepunkt:
Jobcenter Åbenrå har valgt at fokusere på tidligere sagsakter som ikke er relevante idag ud over at dokumentere at patientens stationære og varige tilstand har varet I årevis.

I vedhæftede sundhedsfaglige dokumentation til rehabiliteringsteamet, der gør Åbenrå jobcenter sig umage for – ikke at belyse sagen ud fra seneste sundhedsfaglige dokumentation.

Dette er jvf Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet Officialprincippet Normer for god forvaltningsskik Jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats –
så ulovligt som det kan blive.

Patienten samt undertegnede protesterer derfor over manglende fokus på patientens nuværende og invaliderede tilstand.

Det er dokumenteret for nylig at patienten har pådraget sig yderligere belastning samt traumer – udløst af jobcenter Åbenrå’s forfejlede samt juridiske overgreb overfor patienten.

Jeg må derfor på patientens vegne gøre opmærksom på at nærværende skrivelse skal vedhæftes forberedende del til rehabiliteringsteamet.
Det er patientens lovhjemlede ret at tilføje betydelig dokumentation til sagen – når myndigheden som i dette tilfælde har svigtet.

Hvorfor skal patienten blive ved med at acceptere al det juridiske ulovlige lort hun udsættes for af sagsbehandler Marianne Ane Hansen og koordinerende Annette Uldahl Veng ?

Jeg må derfor begære at modtage skriftligt svar på at nærværende klageskrivelse er leveret som dokumentation til forberedende del til rehabiliteringsteamet.

Skriftligt svar begæres senest 5 hverdage at regne fra dags dato

Samtidig sendt til forretningsudvalget samt andre myndighedspersoner i Åbenrå kommune.

På patientens vegne

Med venlig hilsen
Partsrepræsentant
Kim Madsen
Tlf 61770101

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *