Børnebekymring i jobcenter Åbenrå

Bekymringshenvendelse fra Åbenrå jobcenter vedr 2 teenagebørn.
Svar fra partsrepræsentanten

Att: Socialforvaltningen
Vedr underretning fra jobcenter
Bekymringshenvendelse vedr 2 hjemmeboende teenagebørn.

Vedr cpr xxxxxx-xxxx

Svar på Underretning fra Åbenrå jobcenter Jf. Serviceloven § 153
Vedr. de 2 børn af forældrene xxx og xxx.

Nedenstående svar tilsendt jobcenter Aabenraa begæres tilsendt Socialforvaltningen i fuld tekst uden redigering fra jobcenters side !

Jobcenter skriver:
Vi sender denne bekymring, da vi over længere tid har været i dialog med borger om at søge muligheden for støtte via Børn og Familie. Selv om forældrene i marts 2023 oplyser, at børnene er store og selvhjulpen, er der siden mødet, fremkommet oplysninger, som Jobcentret
vurderer, er bekymrende.
■ SVAR:
Jobcenter har igennem 20 år ikke udtrykt bekymring for hverken børn eller familie.
Ej heller da det så mørkest ud for familien for mange år siden.
Idag stortrives børn og familien – men jobcenter udtrykker bekymring uden grund eller lovhjemlet sundhedsfaglig begrundelse.

D. 9.11.2023, har vi møde med borger. Her oplyser hun bla. omkring, hvordan hendes
dødsangst påvirker familien,
”borger fortæller, at børnene ser, hvordan hun har det i hjemmet. Især datteren er påvirket;

har ondt i maven. SB spørger borgers mand , hvordan han har det med, ikke at vide, hvad han kommer hjem til efter 4 dage. Han supplerer, at han også er bange. Han er væk fra hjemmet 4 dage om ugen. Moderen er alene hele dagen, indtil børnene kommer hjem. SB spørger indtil, om
Borger søger hjælp. Borgee fortæller, hun helst ikke vil bede om hjælp, men kan dog ringe til sin mor. Borger beskriver, hun har dødsangst fra når hun vågner og det kan komme flere gange om dagen. Hun har søgt lægehjælp, men de kan ikke gøre mere for hende.”

■ SVAR: Dødsangst er ikke at betragte som suicidal adfærd, men udtryk for angsten om hvad der skulle ske hvis borger faldt død om.

Familieforhold – Både Rehabiliteringsteamet og Ankestyrelsen peger på, at der er behov for en
indsats ift. børnenes behov i hjemmet, der evt. kan frigive ressourcer, til moderen, i den beskæftigelsesrettede indsats.

■ SVAR:
Det er IKKE korrekt at Ankestyrelsen ytrer ønske om behov for en indsats.
Ankestyrelsen spørger ind til om der er et behov.
Det virker underligt at jobcenter først mange måneder efter udtrykker bekymring set i lyset af at myndigheden har pligt til at reagere prompte.

I 16 år har der aldrig været grund til bekymring- og der foreligger ingen bekymringshenvendelser fra skole, institution eller fra sundhedsfaglige.
Jobcenter er ikke sundhedsfaglige !

10.09.2023, opslag på de sociale medier af børnenes mormor xxx.
”Jobcenter har forsøgt at få ægtefællen til at opsige sit job, så han kunne blive hjemme og passe de 2 svært handicappede børn- for så mente jobcenter at borger kunne aflastes så hun kunne sendes I arbejdsprøvning.”

Jobcenter har anmodet socialforvaltningen om der kunne bevilges aflastning til børnene således at moderen kunne frigøre funktionsevne til at kunne deltage i en arbejdsevnevurdering.

Socialforvaltningen svarede at familien ikke havde behov eller ønske om aflastning, og samtidig påpegede socialforvaltningen meget kraftigt at der ikke kunne bevilges aflastning ifm at jobcenter havde et ønske om at moderen, trods kraftige advarsler fra egen læge og psykiater- skulle tvinges ud I et længerevarende arbejdsevnevurderingsforløb.

7.09.2023 opslag på de sociale medier af borgerens partsrepræsentant Kim Madsen
”Jobcenter forsøgte at presse socialforvaltningen til at give aflastning til de 2 svært handicappede teenagebørn, men socialforvaltningen svarede at aflastning ikke kunne bruges som led i udredning og beskæftigelsesindsats i jobcenter.”

19.08.2023, skriver partsrepræsentanten følgende,
Borger har tidligere forsøgt at søge tabt arbejdsfortjeneste. Det er borgerens datters sagsbehandler Bente Nielsen som afviste at det kunne lade sig gøre, idet Åbenrå forvaltning ikke kunne beregne
tabt arbejdsfortjeneste ud fra et fleksjob.
■ SVAR :
Hvad har opslag fra andre personer end borgeren at gøre på sociale medier med en bekymringshenvendelse i Juridisk vildfarelse fra jobcenter ?
Det har da intet med moderen at gøre !

15.8.2023 har Jobcentret modtaget beskrivelser fra moderens speciallæge i psykiatri Jens Martin Hansen, hvor han bla. skriver,
”at dødsønsker fylder dagligt i borgerens liv.”
■ SVAR:
I utallige journalnotater er det tydeligt dokumenteret at moderen er maks medicineret og behandlet for dystre tanker igennem rigtig mange år.

Læger og speciallæger har aldrig udtrykt bekymring for moderen som er vel medicineret for tilstanden.

At mørke tanker har været en del af moderens liv de sidste 20 år, men at hun samtidig har dokumenteret at det blot er tanker og ikke viljen til suicidale tanker som har drevet hende til at forsørge og opdrage 2 handicappede børn som stortrives i deres miljø uden anmærkninger- det må da være moderens fortjeneste – og slet ikke en bekymring.

27.6.23, journalnotat fra Jobcenter om kontakt til Børn og Familie
Opkaldt til Børn og Familie får oplyst at der er et tilbud om aflastning/afløsning jf. SEL § 84, som familien ikke mener de kan gøre brug af.
Det oplyses at Moderen (selv) har ringet til dem og sagt at jobcenteret ønsker at hendes mand opsiger sit job, så hun kan få et arbejde.
At vi mener hun kan arbejde da hun har 11 dages afløsning til gode – uklart hvad hun mener
med 11 dages afløsning?

■ SVAR:
Det har igennem mange år været dokumenteret at moderen ikke kan arbejde.
De få timer moderen har til rådighed i dagtimerne hvor børnene er i skole eller til andre arrangementer, de få timer skal moderen bruge til at restituere så der er kræfter til børn , indkøb, madpakker, rengøring, lektier og aftensmad- inden børnene kommer hjem fra skole.
Dette er massivt sundhedsgagligt dokumenteret af læger og speciallæger samt de 2 funktionsevnevurderinger som jobcenter vælger ikke at nævne.
Funktionsevnevurderinger som jobcenter selv har indhentet.
Funktionsevnevurderinger som klart og tydeligt dokumenter at moderen kun har funktionsevne til at udføre basale ting I hjemmet.

Under samtalen spørger sb MH indtil tidligere afslag på førtidspension, trods det at sagsbehandler udmærket er informeret om samt vidende om at der er nye helbredsmæssige oplysninger som
godtgør at situationen idag er væsentligt anderledes , at borgers funktionsniveau idag er væsentligt forringet ift for 1-2 år siden.

Sagsbehandler undrer sig samtidig over borgerens medicinforbrug.
Det er tydeligt dokumenteret at patienten får mange bivirkninger.

Medicinen , både Psykofarmaka samt smertestillende er stort set virkningsløst.

Patienten er beskrevet som behandlingsresistent.

Disse oplysninger ligger i sagen.

Sb Marianne Ane Hansen har meget travlt med at påpege at der kun foreligger 3 sygemeldinger.
Det er jo usandt.

Patienten har i årevis været permanent sygemeldt. Dette er sundhedsfagligt dokumenteret rigtig mange gange.

Sb Marianne Ane Hansen har ad flere omgange ulovmedholdeligt raskmeldt patienten trods advarsler fra psykiater samt egen læge.

Patienten var indlagt på Psykiatrisk i sommer, men det kunne sb ikke læse trods der foreligger massiv sundhedsfaglig dokumentation for dette.

Ja, men det var jo en kort indlæggelse…
Ja, patienten er behandlingsresistent.
Ikke flere behandlingsmuligheder.

Evt behandling vil kun have lindrende effekt ift lidt livskvalitet I hverdagen til at udføre basale ting I hjemmet.
Dette er massivt sundhedsgagligt dokumenteret.

Bakterieforskrækkelse…
Hvorfor spørges der ind til dette.
Det er overhovedet ikke relevant.
Det er ikke denne diagnose som gør patienten uarbejdsdygtig.
Så blev der truet med at mødet ville blive stoppet.

Patienten udtaler sig alligevel- nærmest under tvang.
Der bliver også spurgt ind til hvorfor patienten ikke kan deltage i arbejdsevnevurdering- for du har
da ca 5 timer midt på dagen hvor dine 2 børn ikke er hjemme..
■ Svar:
I disse timer skal patienten restituere således at hun kan være klar til at modtage børnene og være aktive med disse resten af dagen.

I mens de 2 svært handicappede børn er i skole , i institution eller til hospitalsbehandling, der skal
der stadig gøres rent, gøres indkøb og forberedes aftensmad og madpakker mm.

Kontrolsagen:
Jobcenter har hele tiden hævdet at moderen da måtte have en funktionsevne pga renovering af huset.
Sb spørger ind til kontrolsagen om hvem som har renoveret huset.
Det var en forsikringsopgave udført af forsikringens underleverandører.

Sagen er omtalt i medierne som den værste jobcentersag nogensinde – læs venligst:

DEN VÆRSTE JOBCENTERSAG NOGENSINDE – I ÅBENRÅ

Pga jobcentersagens grimme karakter hvor det synes åbenbart åbenlyst at nogle I forvaltningen har et horn i siden på familien, så vil det være endnu et overgreb hvis Socialforvaltningen kunne finde på at ytre bekymring.
Børn og Familie stortrives uden bekymringshenvendelser fra hverken skole , institutioner og sundhedsfaglige.

Jobcenters ytring om bekymring er derfor at betragte som endnu et overgreb i juridisk vildfarelse.

Jobcenters begæring om svarfrist på 24 timer er ulovlig jvf

Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet
Officialprincippet
Normer for god forvaltningsskik
Jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Det må betragtes som bekymring når myndigheden ikke selv overholder gældende lovgivning på området.

Bekymringen afvises derfor af familien, netværket samt undertegnede partsrepræsentant som har et indgående kendskab til alt hvad der rører sig i familien.

Ovenstående begæres tilsendt Socialforvaltningen i fuld tekst uden redigering.

Ovenstående ■ SVAR kan bekræftes af samtlige sundhedsfaglige samt hos børnenes skoler og institutioner.

Familien står naturligvis til rådighed for spørgsmål fra Socialforvaltningen.
Hvis familien ønsker det, så vil undertegnede partsrepræsentant deltage i eventuelle møder via tlf.

På familiens vegne

Partsrepræsentant
Kim Madsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *