Jobcenter Åbenrå snyder og bedrager

Jobcenter snyder og bedrager i Åbenrå kommune.

Klage sendt til ÅBENRÅ JOBCENTER

Manglende dokumentation til forberedende del

I Forberedende del til rehabiliteringsteamet er det anført at 3 x LÆ125 samt 1 x LÆ265 er vedhæftet.
I det modtagne er der ingen sundhedsfaglig dokumentation vedhæftet

Rehabiliteringsplanens forberedende del skal jvf gældende lovgivning på området
Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet
Officialprincippet
Normer for god forvaltningsskik Jvf
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats som minimum indeholde og tilsendes borgeren til godkendelse følgende:

Dokumentation for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret.

Dokumentation for, at alle relevante indsatser i den beskæftigelsesrettede indsats, herunder deltagelse i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, er udtømt.

Den faglige forklaring på, hvorfor den pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat
den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning eller angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre

Ved arbejdsevne forstås borgerens evne til at kunne opfylde krav, der stilles på arbejdsmarkedet til at kunne udføre forskellige konkrete specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse.
Læs lovgivningen.Lovgivning, læs her

Det må herfor begæres at sagsbehandler/ jobcenter, omgående og uden ophold, med ovenstående henvisning til gældende lovgivning på området- at ALLE sundhedsfaglige data indenfor de sidste 5 år tilføjes forberedende del til rehabiliteringsteamet.
Dette inkluderer samtidig de 2 funktionsevnebeskrivelser udført via jobcenter som foreligger I sagen.

Disse 2 funktionsevnevurderinger dokumenter klart og tydeligt sammenholdt med øvrig sundhedsfaglig dokumentation I sagen, at borgeren hele tiden har været uarbejdsdygtig pga egen sygdom, og dokumenter samtidig at det synes umuligt, også på sigt, at borgeren på noget tidspunkt vil kunne oparbejde et funktionsevnenivea som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
Dette er beskrevet som i alle erhverv, også på det humanistiske arbejdsmarked.

Det begæres derfor at al dokumentation for beskæftigelsesindsats beskrevet i progressionsrapporter, al sundhedsfaglig dokumentation for mindst 5 år tilbage, samt de 2 funktionsevnevurderinger som foreligger I sagen- vedhæftes skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet, således at rehabiliteringsteamet kan danne sig et overskueligt overblik over at patienten sundhedsfaglige niveau ikke harmonerer med beskæftigelsesrettet indsats.

Hvis sagsbehandler Marianne Ane Hansen samt koordinator Annette Uldahl Veng nægter at deltage i ovenstående, så vil det stride mod gældende praksis i Ankestyrelsen, stride imod vejledning fra STAR samt vejledning fra beskæftigelsesministeriet.

Det vil samtidig være en overtrædelse af menneskerettighedskonventioner samt ikke mindst en overtrædelse af straffelovens bestemmelser på området.

Skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet er meget mangelfuldt udfyldt set i forhold til gængs praksis.

Dette skyldes at sagsbehandler Marianne Ane Hansen samt koordinator Annette Uldahl Veng afbrød mødet d 9 november 2023 hvor skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet skulle udfyldes sammen med borgeren.

Fra mødets start blev det indskærpet af jobcenter at bisidderen , patientens mand samt partsrepræsentant Kim Madsen som deltog via tlf- skulle sidde helt stille, vi måtte ikke kommentere eller give råd og vejledning til patienten.

Borgerens mand tiltalte sin kone , og i det samme blev der af sagsbehandler Marianne Ane Hansen sagt:
Vi afslutter mødet.
Patienten samt dennes mand blev smidt ud, og telefonrøret blev smidt på i hovedet på partsrepræsentant Kim Madsen.

Det er ikke første gang at møder bliver afbrudt af Marianne Ane Hansen.

Marianne Ane Hansen samt koordinator Annette Uldahl Veng må have et horn I siden på denne familie.
Aldrig i mine over 640 sager om førtidspension har jeg nogensinde oplevet tilsvarende.

Patienten er nu så kognitivt nedkørt af presset fra de 2 medarbejdere at der jvf dokumentation fra egen læge samt speciallæge nu er opstået uoprettelig kognitive skader hos patienten – pga Åbenrå jobcenters rigide sagsbehandling.

Jeg må derfor som partsrepræsentant på familiens vegne, begære at dokumentation som beskrevet i ovenstående, uden ophold vedhæftes forberedende del til rehabiliteringsteamet som tilsendes patienten på ny til godkendelse.

Skriftligt svar begæres senest 1 hverdage at regne fra dags dato

Partsrepræsentant
Kim Madsen
Tlf 61770101

Konsulent I social og beskæftigelsesjura
Fleksjobber I foreningen www.forretssikkerhed.dk

Forfatter
Journalist
Foredragsholder
Forfatter
Debattør
Psykoterapeut
Livredder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *