Klage over dit forløb med jobcenter

Klage vedr manglende progression.
Vedr cpr xxxxxx-xxxx

Min sag I jobcenter halter bagefter pga jobcenters manglende indsats samt forståelse for mine diagnoser og sygdomssymptomer.
Manglende forståelse for min svært nedsatte funktionsevne som ellers er vel beskrevet som svært og varigt nedsat til det ubetydelige.

Dokumentation er derfor vedhæftet- IGEN:
Massiv dokumentation fra kommunens anden aktør som dokumenterer min svært nedsatte funktionsevne og arbejdsevne.

Massiv sundhedsfaglig dokumentation for mine diagnoser som alle er stationære og varige uden behandlingsmuligheder.

Alle behandlingsmuligheder er udtømte.

Evt behandling vil kun have lindrende effekt ift lidt livskvalitet I hverdagen til at udføre basale ting i hjemmet.
Al beskæftigelsesrettet indsats frarådes.

Alene vejen mod en beskæftigelsesrettet indsats vil være helbredsforværrende.

Hverken psykisk eller somatisk kan lægefagligheden hos undertegnede opfinde metoder som kan udvikle en funktionsevne som kan udvikle en arbejdsevne som kan gøre mig selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde – dette er forsøgt.

Ej heller manipulationskurser hvor clairvoyante troldmænd hos kommunens samarbejdspartnere , hvor patienten forsøges manipuleret til at tænke at de er mindre syge end lægefaglige har dokumenteret- kan anbefales.
Denne “behandlingsmetode” strider samtidig mod autorisationsloven.
Kun læger har ydernummer og autorisation til at kunne ordinere medicin, behandling samt lindring.

Jobcenter har ikke sundhedsfaglig autorisation.
Dette kan evt indskærpes til forståelse overfor myndigheden ved en rundbordssamtale mellem jobcenter, undertegnede samt min private socialrådgiver og advokat.

Der mangler ny sundhedsfaglig dokumentation. Det som ligger i sagen er ikke retsgyldigt ift anbefalinger fra STAR samt beskæftigelsesministeriet som oplyser at sundhedsfaglig dokumentation ikke bør være ældre end 12 mdr gamle.

Manglende nyere sundhedsfaglig dokumentation ser derfor ud til at være årsagen til manglende progression I sagen.

Jobcenter nægter at indhente generel helbredsvurdering fra egen læge.
Nægter at forholde sig til al sundhedsfaglig dokumentation på det foreliggende grundlag.

Jobcenter har pligt til jvf gældende lovgivning på området- jvf
Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet Officialprincippet Normer for god forvaltningsskik Jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats – at oplyse min sag så der kan træffes en afgørelse om mit videre forløb.
Jeg gør specielt opmærksom på officialprincippet samt Hurtighedsprincippet.

De meget vigtige forvaltningsretlige principper- læs venligst:
Jeg må derfor begære at forvaltningen meget nøje gennemgår disse meget vigtige principper sammen med den medarbejder som skal forvalte min sag.


Jeg må derfor samtidig begære at jobcenter omgående og uden ophold indkalder til nyt møde hvor min sag drøftes på højere niveau.
Jeg begærer derfor at næste fysiske møde afholdes på lederniveau således at der ikke sker flere fejl i min sag.

Pga de sundhedsfaglige sagsakter lægges der op til en afgørelse om varig ydelse uden modkrav- men først når forvaltningen har indhentet nødvendig ny helbredsmæssig dokumentation som ikke er for gammel til at rehabiliteringsteamet kan træffe en afgørelse som ikke strider mod gældende praksis fra Ankestyrelsen.

Al sagsbehandling I min sag er indtil nu foregået i juridisk vildfarelse og i strid med gældende lovgivning samt Ankestyrelsens praksis.
Der foreligger samtidig massiv råd og vejledning fra STAR som forvaltningen angiveligt ikke har gennemgået med jobcenters medarbejdere.

Min sag synes at ligge lige til højrebenet, men ingen I forvaltningen har formået at ramme bolden.
Jeg har derfor beskrevet min sag offentligt og som derfor er der nu fokus fra journalister som vil optage til udsendelse på landsdækkende medie.
Optagelser starter ultimo nytår.
Hvis forvaltningen ønsker at kommentere min sag på tv- så giv mig et praj.

Sundhedsfaglig dokumentation er massivt
vedhæftet denne mail.

Jeg begærer samtidig fuld aktindsigt i alle notater samt faglig dokumentation i sagen.
Altså hvert et komma noteret I sagen – uden undtagelser.

Skriftligt svar begæres senest 5 hverdage at regne fra dags dato

Er der en ansvarlig og fornuftig leder tilstede ?

Med venlig hilsen

Partsrepræsentant
Kim Madsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *