Jobcentrets Ofre henvender sig til Aabenraa Kommune om sanktioner

 

 

 

Aabenraa Rådhus

Aabenraa Rådhus

Mailveksling mellem Jobcentrets Ofre og Aabenraa Kommune

Logo Jobcentrets Ofre

Jobcentrets Ofre

For nylig har Jobcentret i Aabenraa fået den smarte idé at gennemgå bankoplysninger på sine modtagere af kontanthjælp for at se, om nogle uden forudgående skriftlig tilladelse havde været en tur over grænsen for at handle.
Når man bor i Padborg eller Kruså, hvor der er mindre end 3 kilometer til grænsen (gå- og cykelafstand), kan det nærmeste supermarked være beliggende på den anden side af grænsen.

Efter hvad der fremgår af pressen, så har kommunen kørt med mejetærskeren hen over de borgere, der overhovedet har handlet over grænsen uden hensyn til nærmere konkrete vurderinger, måske endda uden forudgående partshøring. Vi ved ikke, om nogen har undskyldt sig med ukendskab til de skærpede sanktioner. Her er det juridiske problem lidt af en fælde. En borger, der har sat sig ind i reglerne og kender dem, kan ikke undslå sig sanktion med et “går den så går den”. På den anden side skal vedkommende være præcist vejledt på forhånd.

Vi antager i Jobcentrets Ofre, at borgerne ikke har været specifikt vejledt. Kort sagt: Hvis de havde været vidende om Aabenraa Kommunes  strikse fortolkning og de drabelige konsekvenser for deres muligheder for at overleve i de kommende vintermåneder, så antager vi, at de havde rettet ind efter reglerne for at undgå sanktion.

Sproget i Ankestyrelsens Vejledninger “rejser”, “længerevarende ophold”  vidner om, at der ikke i den administrative forestillingsverden bag regelværket  rammer et kvarters cykeltur over grænsen.

Det er Jobcentrets Ofres principielle opfattelse, at beslutningen om at sanktionere sine borgere har været mekanisk og uden dybere juridisk indsigt.

Vi opfordrer endnu engang forvaltningen og byrådet til at gå ind i alle sager  og trække sanktionerne tilbage i  de tilfælde, hvor der ingen tilstrækkelig vejledning er givet.

Vi er ikke tilfredse med det korte og næsten intetsigende svar.

Portræt af Mikael Hertig

mikael Hertig., Politisk Økonomisk Konsulent for Jobcentrets Ofre

Mikael Hertig

_____________________________________________________

Svar fra Jobcentrets Ofre 30. oktober 2022

 

Kære Søren Lorentzen
Vicedirektør i Aabenraa Kommune

Tak for dit brev.

Hvad baserer din “vurdering” sig på? Vejledning jf. forvaltningslovens § 7, stk. 1 skal gives på modtagerens præmisser. Det fremgår af kapitlet om vejledning i Justitsministeriets Vejledning om Forvaltningsloven (1986)

  1. Vejledning efter § 7, stk. 1, bør sikre, at borgeren får tilstrækkelig orientering om, hvilken betydning reglerne på det pågældende område har for vedkommende, og hvordan den pågældende lettest og mest effektivt kan opfylde de eventuelle krav, der er i lovgivningen. Vejledningen bør endvidere orientere om hvilken fremgangsmåde, der skal følges af den, der henvender sig til myndigheden, og om hvilke oplysninger, som skal tilvejebringes af borgeren som led i en sags behandling.

Vejledningens indhold og omfang må afpasses i forhold til borgerens forudsætninger og dennes eventuelle særlige personlige, eventuelt fysiske forhold.

En myndighed bør også i fornødent omfang bistå en borger, der retter henvendelse til myndigheden, med at udfylde eventuelle ansøgningsskemaer, anmeldelser eller lignende, der vedrører myndighedens eget område.

  1. Har en borger rettet personlig eller telefonisk henvendelse til en forkert myndighed, bør den pågædende orienteres om, til hvilken myndighed henvendelsen skal rettes. I bestemmelsen i § 7, stk. 2, er det præciseret, at henvendelsen, hvis den fremkommer skriftligt til en forkert myndighed, af denne så vidt muligt skal videresendes til den rette myndighed. Hvis det ikke er klart for den myndighed, som har fået henvendelsen, hvilken myndighed, der kan behandle henvendelsen, bør der vejledes om muligheden for at rette henvendelse til statens informationstjeneste eller en tilsvarende kommunal service.

TOLKEBISTAND OG OVERSÆTTELSE

  1. Det må antages at følge af bestemmelsen i forvaltningslovens § 7, stk. 1, om vejledningspligten og den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om forvaltningens undersøgelsespligt, at forvaltningsmyndighederne i almindelighed må sikre sig, at de er i stand til at forstå og blive forstået af udlændinge, der retter henvendelse til myndighederne om sager, der skal tages under behandling af myndighederne. Efter omstændighederne må myndighederne således om fornødent stille tolke- og oversættelsesbistand til rådighed for den pågældende.

Indestår du for, at Vejledning er sket i overensstemmelse hermed?

Kan du gøre mig den tjeneste at undersøge i hver enkelt sag gennem interviewa, om de pågældende selv mener, de var blevet udførligt vejledt på deres præmisser?

Kendte hver enkelt sin ret til ferie? Har I i hvert tilfælde anlagt en konkret væsentlighedsvurdering, hvori hensynet til proportionalitet i forhold til legalitetsprincippet
gælder?

Hvad mener du med “i udgangspunktet”? Er det efter kommunens retsopfattelse en ubestridt pligt altid at benytte den skærpede sanktion i hvert enkelt tilfælde?

Har der været foretaget reelle partshøringer, hvor den (efter min opfattelse)  meget overraskende præcise forståelse af betegnelser som “ophold” blev tydeliggjort ( det gælder uanset om der er tale om rådighedstid, weekend etc. eller ej). Har forvaltningen forlods kørt en informationskampagne, hvor dette var gjort tindrende klart?

Hvor mange registrerede anmodninger om lov til at tage lige over grænsen har kommunen registreret og godkendt månedligt siden de skærpede sanktionsregler trådte i kraft?

Har forvaltningen opfattet det som undtagelser fra en udstrakt praksis, at nogle få glemte at henvende sig for at spørge om lov til at cykle over grænsen om to dage og købe
skummetmælk med videre?

Har forvaltningen henvendt sig til STAR eller Ankestyrelsen for at modtage specifik vejledning om fortolkningen i grænsekommuner som Tønder og Aabenraa, eller er det lige meget,
hvilke problemer lovgiver havde til hensigt at løse, da regelændringerne trådte i kraft?

Venlig hilsen
Jobcentrets Ofre

Mikael Hertig
Mågevænget 12, st. 22
6400 Sønderborg.

Tlf 27 24 47 00

Svar til Jobcentrets Ofre fra Aabenraa Kommune

 

Den 28.10.2022 kl. 14.05 skrev Søren Lorenzen:

Kære Mikkel

 

Tak for din mail og opfordring om at trække sanktioner tilbage. Henvendelsen indgår sammen med mange øvrige henvendelser i den videre håndtering af spørgsmålet.

 

Det er i udgangspunktet vores vurdering, at der skal en lovændring til for ændre på den nuværende praksis og jeg bemærker også, at du indleder med at konstatere, at anvendelsen af den skærpede hjemmel socialretligt set er juridisk korrekt.

 

Det er endvidere min opfattelse, at der i de pågældende sager er foretaget tilstrækkelig vejledning at denne er dokumenteret i sagerne.

 

Med venlig hilsen

 

Søren Lorenzen

Vicekommunaldirektør

Staben, Jobcenter og Borgerservice

Tlf. 23 72 03 11

Mail: slor@aabenraa.dk

 

Aabenraa Kommune

Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

www.aabenraa.dk

 

 

 

 

 

Brev fra Jobcentrets Ofre 26. oktober 2022

 

 

 

 

Fra: Post <post@aabenraa.dk>
Sendt: 26. oktober 2022 10:08
Til: Jenny Grundahl <jgru@aabenraa.dk>
Cc: Conny Schlesinger <csch@aabenraa.dk>
Emne: VS: Aabenraa KOmmunes sanktionering af borgere, der handler ind i Fakta på den anden side af grænsen: Træk sanktionerne tilbage

 

Fra: Mikael Hertig (aquut) <mh@aquut.com>
Sendt: 26. oktober 2022 09:44
Til: Jobcentrets ofre Kim Madsen <mailtmadsen@gmail.com>; ewe@dr.dk; Ankestyrelsen <ast@ast.dk>; amksyd@star.dk; Post <post@aabenraa.dk>
Emne: Aabenraa KOmmunes sanktionering af borgere, der handler ind i Fakta på den anden side af grænsen: Træk sanktionerne tilbage

Antrets Ofre

 

27244700

 

Aabenraa Kommune
Borgmesterkontoret

Danmarks Radio
Nyhederne
att Erik Weir

Ankestyrelsen
Beskæftigelsesudvalg

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
for Sydjylland


Jobcentrets Ofre opfordrer til, at Aabenraa Kommune trækker de i pressen omtalte sanktioner tilbage

DR  har den 25 oktober omtalt den praksis, Aabenraa Kommune har anlagt ved at sanktionere kontanthjælpsmodtagere, der har købt ind i supermarkeder på den tyske side af den nærliggende grænse.
Efter det oplyste har forvaltningen gennemset kontoudtog for sine kontanthjælpsmodtagere og der ledt efter kortbetalinger fra den tyske side.

Jobcentrets Ofre  (JO) er enig i, at anvendelsen af den siden 2019 skærpede hjemmel mod kontanthjælpsmodtagere  meget snævert socialretligt set er juridisk korrekt.

Men socialret skal jo samtidig også respektere almindelige forvaltningsretlige regler, herunder vejledningspligt jf. forvaltningslovens § 7, stk 1 (og Justitsministeriets Vejledning til FVL punkt 32).

Aabenraa Kommunes juridiske vurdering er ikke den eneste fuldt korrekte. Således kan  man ikke bebrejde Tønder Kommunes administrative håndtering af  nøjagtigt den samme retsregel. Efter det gennem pressen oplyste finder Tønder Kommune sanktionering pga indkøb fx på den anden side af Højer Sluse efter en proportionalitets-vurdering for alt for indgribende efter omstændighederne.Tønder Kommune sanktionerer derfor ikke.  (Se også Retssikkerhedslovens § 2).

Under sådanne omstændigheder er det efter JO’s forståelse vanskeligt at forlange af den enkelte kontanthjælpsmodtager, at vedkommendes finere forståelse af juridiske begreber som “ophold i udlandet”, navnlig i en kontekst, hvor der omtales “Ferie i Udlandet” etc., at vedkommende ved egen drift skal forstå sine pligter og rettigheder præcis som Aabenraa Kommunes forvaltning har valgt at gøre det. JO finder ikke, at de pågældende subjektivt har handlet i ond tro.

JO understreger, at den enkelte kontanthjælpsmodtager ikke jævnligt orienteres om sin ret til ferie. Der er ikke noget feriedagsregnskab på de månedlige udbetalingsmeddelelser. JO antager, at den enkelte kontanthjælpsmodtager fx befinder sig i den retsvildfarelse, at  hun eller han i kraft af den almindelige bevægelsesfrihed har ret til at tage over grænsen i weekenden eller udenfor den almindelige arbejdstid (=rådighed?).

Det er JO’s retsopfattelse, at der næppe er tilstrækkelig proportionalitet efter en samlet forvaltningsretlig vurdering til, at man uden videre kan anse Aabenraa Kommunes sanktioner for juridisk gyldige. Vi opfordrer derfor – uanset de igangværende politiske drøftelser om en ændring af retsgrundlaget – Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedsrådet til på eget initiativ at trække de omtalte sanktioner tilbage i tilfælde, hvor de pågældende ikke har modtaget tilstrækkelig vejledning jf. FVL § 7, stk.1.

Venlig hilsen
Jobcentrets Ofre

Kim Madsen/
Mikael Hertig

Mågevænget 12 st. 22
6400 Sønderborg

Tlf 27 24 47 00

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *