Jobcentrene medvirker til Socialt Bedrageri

Jobcentrene medvirker til socialt bedrageri

80 % af alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere føler sig slet ikke orienteret om deres ret til at holde ferie og rejse til udlandet.  Havde Jobcentrene orienteret deres borgere, ville de fleste “bedragerier” ikke have fundet sted. Men Jobcentrene har en ufravigelig vejledningspligt.

 

Portræt af Mikael Hertig

mikael Hertig., Politisk Økonomisk Konsulent for Jobcentrets Ofre

 

Billede fra Billund ankomsthal

Billund Lufthavn. Her er nogle  af kontrollerne foregået. (Flightradar foto)

80 % af alle langtidsparkerede kontanthjælpsmodtagere aner intet om deres ret til ferie og fritagelse fra rådighedspligt. Det viser en undersøgelse fra Jobcentrets Ofre.

9, september kunne 3Fs fagblad fortælle, at i hundredevis af modtagere af offentlige ydelser,  er blevet snuppet ved hjemrejsen i lufthavnene for at have ulovligt på ferie i udlandet. De pågældende bliver mødt med bødekrav og krav om tilbagebetaling for socialt bedrageri. Fælles for dem alle er, at de er rejst ud af landet 

Bedrageriet opstår, når for eksempel en kontanthjælpsmodtager tager på ferie på charterrejse uden at have orienteret Jobcentret.  Hun eller han er omfattet af rådighedspligt.  Det er helt utvivlsomt, at kontanthjælpsmodtageren har pligt til at orientere Jobcentret, når vedkommende tager til udlandet. Hvis han så hæver kontanthjælpen, så får han jo penge udbetalt, som om han stod til rådighed for arbejdsmarkedet, mens han i virkeligheden sad ved svømmepølen på Mallorca. Og det er jo socialt bedrageri.

Men når en kontanthjælpsmodtager holder lovlig ferie, er vedkommende fri for sin rådighedsforpligtelse, og vedkommende har ret til at rejse til udlandet under sin ferie. Det fremgår af denne principmeddelelse.

 

Hummelgaard svigter vejledningspligten

Foto af Peter Hummelgaard

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
(foto : Keld Navntoft/2019)

Jobcentrene har pligt til at føre feriedagsregnskab og orientere kontanthjælpsmodtageren om sin ret til at holde ferie. Men en undersøgelse viser, at langt de fleste kommunale jobcentre intet gør for at orientere og hjælpe kontanthjælpsmodtagere om deres ret til ferie, herunder at rejse til udlandet.

Det er ministerens opgave at sikre sig, at Jobcentrene optræder forsvarligt og på væsentlige punkter sikrer sig, at hensynet til, at borgere ikke udsendes for vilkårlig forvaltning, prioriteres højt.

Meget tyder på, at de fleste Jobcentre ikke overhovedet er i nærheden af at opfylde den vejledningspligt, der fremgår af forvaltningslovens  § 7, stk.1.  Hvordan den bestemmelse skal forstås, fremgår af Justitsministeriets Vejledning om Forvaltningsloven, punkt 30.:

 

30. Vejledning efter § 7, stk. 1, bør sikre, at borgeren får tilstrækkelig orientering om, hvilken betydning reglerne på det pågældende område har for vedkommende, og hvordan den pågældende lettest og mest effektivt kan opfylde de eventuelle krav, der er i lovgivningen. Vejledningen bør endvidere orientere om hvilken fremgangsmåde, der skal følges af den, der henvender sig til myndigheden, og om hvilke oplysninger, som skal tilvejebringes af borgeren som led i en sags behandling.

Vejledningens indhold og omfang må afpasses i forhold til borgerens forudsætninger og dennes eventuelle særlige personlige, eventuelt fysiske forhold.

En myndighed bør også i fornødent omfang bistå en borger, der retter henvendelse til myndigheden, med at udfylde eventuelle ansøgningsskemaer, anmeldelser eller lignende, der vedrører myndighedens eget område.

Jobcentrets Ofre har derfor henvendt sig til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard  for at få klarlagt, hvor mange af de tilfælde af  “socialt bedrageri”, de foretagne kontroller i lufthavne har afsløret,  hvor bødemodtagere og sanktionerede bare kunnet have holdt deres ferie lovligt.
Vi foreslår, at bøder og sanktioner tilbagebetales under disse omstændigheder i hvert enkelt tilfælde.

_____________

 

JOBCENTRETS OFRES BREV TIL P HUMMELGAARD

 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
Beskæftigelsesministeriet
Sendes per mail

Sønderborg, 11. september 2021

Kære Peter Hummelgaard!

I Jobcentrets Ofre har vi længe undret os over den kontrolindsats, STAR og myndighederne har etableret for at afsløre sociale bedragere, der stoppes ved tilbagekomsten til Danmark efter at have været på rejse – fra ferie eller andet i udlandet i strid med rådighedspligten.

Vi har dokumentation for, at et overvejende flertal af Jobcentrets Ofre slet ikke er orienteret om deres ret til ferie, herunder ferie i udlandet, mens de er på offentlig forsørgelse.

Vore erfaringer peger entydigt i retning af, at mennesker, der i årevis har haft ret til den fritagelse fra rådighedspligten, der følger af deres ret til fire ugers ferie, aldrig har udnyttet den, alene fordi er aldrig blevet orienteret om den.

I August måned udsendte du en Bekendtgørelse om Datavarehuset om alle de mennesker, der er eller har været tilknyttet Jobcentrene. Din og dit ministeriums opmærksomhed har vist sig alene at være rettet mod kontrolindsatser, men ikke mod den forvaltningsretlige vejledningspligt, Jobcentrene er juridisk forpligtet til at overholde. Jobcentrene er her forpligtede til at orientere borgeren ud fra dennes egen interesse. Men der er intet som helst i bekendtgørelsen om vejledningspligten vedr. ferie og fritagelse fra rådighedsforpligtelse. Du skal huske på, at meningen med magtadskillelse er, at borgerne – også de svageste – skal beskyttes mod den brutalitet, der følger af vilkårlig forvaltning.

Jobcentrets Ofre beder dig derfor om at drage omsorg for, at:

1) Jobcentrene indskærpes deres pligt til at vejlede borgerne i deres egen interesse, jf. FVL § 7, stk.1 og Vejledning om FVL punkterne 28, 32 og 37. Fremadrettet bør alle, der modtager ydelser under Jobcentrene være fuldt informeret om deres ret til ferie. Du opfordres til at sikre, at deres ret til ferie og feriedagsregnskab hurtigst muligt kommer til at fremgå af de månedlige udbetalingsmeddelelser. Deres ret med hensyn til ferie i udlandet bør der også orienteres om.

2: Jobcentrets Ofre beder dig lade undersøge,

a) om de pågældende, der gennem de sidste fem år er blevet sanktioneret og udhængt som sociale bedragere, hver især har været behørigt orienteret om deres ret til ferie, før de besluttede sig for at rejse ud af landet, og om deres feriedagsregnskaber har været registreret,

b) om de pågældende på udrejsetidspunktet var sygemeldte eller raskmeldte, og

c) om de pågældende var modtagere af sygedagpenge, jobparate eller aktivitetsparate.

3: Hvis der, som Jobcentrets Ofre forventer det, viser sig iblandt de sanktionerede at have været personer, der ikke har været udførligt og korrekt vejledt, bør du tage affære. Det indebærer, at sanktionerne ophæves, bøderne refunderes og at ydelser, der er trukket tilbage som følge af misligholdelse af rådighedspligten, igen udbetales.

Venlig hilsen
Jobcentrets Ofre

Kim Madsen /

Mikael Hertig

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *