Klage over nyt ressourceforløb

Klage vedr visitering til nyt ressourceforløb

Nærværende klage er samtidig en bekymringshenvendelse.
Jeg bekymrer mig fordi forvaltningen ikke har formået at visitere ud fra gældende lovgivning på området.

Jeg bekymrer mig fordi patienten ikke har funktionsevne til at møde til møder i jobcenter/ CAB.
Patienten er så smertebelastet at jobcenter er nødt til at arrangere og betale transport når patienten indkaldes til møder.

Beskæftigelsesindsats udelukket pga patientens svære sygdom og sygdomssymptomer.

Patienten er netop indstillet til ressourceforløb hen over hovedet på hende, trods det at der foreligger massiv sundhedsfaglig dokumentation for at patienten ikke ejer skyggen af funktionsevne som kan udvikle en arbejdsevne som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
Dette er sundhedsfagligt dokumenteret i bredest mulige omfang.

DENNE SAG HANDLER IKKE OM JURA MEN OM ET UMENNESKELIGT SVIGT OG SAGSBEHANDLING I JURIDISK VILDFARELSE.
Afgørelse om ressourceforløb i denne sag er ULOVLIG.

Der er IKKE belæg for at betvivle hvor syg patienten er.

Ansvaret for den ulovlige afgørelse ligger angiveligt hos mødeleder Lene som har en statistik i rehabiliteringsteamet hvor borgerne sjældent får medhold i deres lægers anbefaling om varig ydelse uden modkrav.

Læs forsørgelseshistorikken.
Hele sit liv har patienten haft et tilbagevendende forhold til jobcenter pga rygproblemer.
Startede med at arbejde som 12 årig.

Funktionsevne:
Nærmest ikke-eksisterende.
Patienten er ekstrem sensitiv – vis hensyn.
Ikke i målgruppen for uddannelse pga sygdom.

Ny scanning af ryggen dokumenterer hvor skadet patienten er.
Aktindsigt:
Vi ønsker Aktindsigt I denne scanning med beskrivelse fra sundhedsfaglig personnale med autorisation.

Funktionsevnebeskrivelse fra HKI beskriver klart og tydeligt hvor lidt funktionsevne patienten har.

Ingen sundhedsfaglige oplysninger I sagen er for gamle.

Henvisning til smerteklinik vil IKKE kunne udvikle funktionsevne som kan udvikle en arbejdsevne som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
Evt behandling vil kun have lindrende effekt ift lidt livskvalitet I hverdagen.

Jobcenter har ikke formået at kunne skaffe evidens for at sundhedsfremmende tiltag vil kunne gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Det er ej heller bevist at rollator eller andre foranstaltninger og hjælpemidler vil kunne udvikle funktionsevnen.
Dokumentation for dette SKAL fremlægges INDEN der træffes afgørelse om ressourceforløb – det er ikke slet.

Det er dokumenteret at patienten ikke har psykiske diagnoser.

JOBCENTER HAR IKKE LOVHJEMLET RET TIL – UDEN SUNDHEDSFAGLIG AUTORISATION- at ordinere sundhedsfremmende tiltag som det er sket i denne sag.
Den slags tilkommer KUN sundhedsfaglige med autorisation.

Clairvoyant gætteri:
Jobcenter og rehabiliteringsteamet begår Clairvoyant gætteri ift alt den sundhedsfaglige dokumentation som foreligger.
Det er ikke tilladt jvf gældende lovgivning på området.

Kan ikke klare sig selv:
Patienten får hjælp til ALT det basale i hjemmet.
Hjemmet er ergonomisk indrettet.

Når patienten ikke kan klare sig selv i hjemmet, hvilken sundhedsfaglig dokumentation kan CAB og rehabiliteringsteamet fremvise som godtgør at patienten vil kunne udvikle en funktionsevne som kan udvikle en arbejdsevne som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde ?

Aktindsigt:
Jeg ønsker derfor Aktindsigt i hvilke troldmænd eller personale / deltagere som medvirkede ved mødet i rehabiliteringsteamet.
Ønsker fuld aktindsigt I alle personalemapper med angivelse af fulde navn, uddannelsesbaggrund, anciennitet sam lønforhold på disse personaler / clairvoyante troldmænd som har truffet en fuldstændig uansvarlig afgørelse om ressourceforløb.

Patientens største problem i denne sag er at hun er veltalende.
Har nogle ressourcer som ikke kan bruges på arbejdsmarkedet.

Jeg må derfor begære at jobcenter omgående og uden ophold indhenter en ny generel helbredsvurdering LÆ145 fra egen læge samt speciallæger som kan inddrages i sagen således at sagen kan vurderes med nye og kritiske øjne.
Jobcenter og rehabiliteringsteamet har ikke formået at forstå at læse den sundhedsfaglige dokumentation på det foreliggende grundlag.

Rundbordssamtale:
Rundbordssamtale mellem jobcenter, patienten samt partsrepræsentant kan anbefales hvis ikke ny skriftlig sundhedsfaglig dokumentation synes fyldestgørende.

Prognosen er dårlig.

Konklusion:
Ovenstående må konkluderes da jobcenter ikke har indhentet fornøden sundhedsfaglig dokumentation som kan påvise en funktionsevne som kan udvikle en arbejdsevne som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
Skånebehov:
Skånebehov er massive.
Jeg foreslå varig ro.

20 års mareridt med jobcenter skal stoppe nu.

Jobcenter begæres derfor at stille følgende spørgsmål til patientens egen læge:

Spørgsmål til læger og speciallæger.

Vil rollator, stok eller terapi kunne udvikle funktionsevnen set ift de sundhedsfaglige oplysninger der foreligger nu ?
Lægens svar:

Ser du nogle muligheder for at borger kan udvikle en arbejdsevne på sigt ?
Tidshorisont ?
Uddyb venligst.
Lægens svar:

Vil yderligere udredning via psykiatrisk ,neurolog eller anden professionel sundhedsfaglig, kunne hjælpe patienten videre i livet, således at der kan udvikles en smule funktionsevne som på nogen måde kan udvikle en arbejdsevne, således at patienten kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde?
Definer venligst
Lægens svar:

Det er et led i Jobcenterets afklaring af arbejdsevne, at man deltager i arbejdsprøvninger og praktikker.
Du bedes venligst vurdere, om det ud fra et lægefagligt perspektiv kan være helbredsforværrende i form af yderligere nedsat funktionsevne- for borger at deltage i flere praktik – og afklaringsforløb.
Definer venligst.
Lægens svar:

Er alle behandlingsmuligheder udtømte ?
Definer venligst.
Lægens svar:

Vil yderligere evt psykologisk udredning og behandling kunne forbedre borgers funktionsniveau, eller vil evt behandling kun have en lindrende effekt til at kunne forbedre den nødvendige funktionsevne for at kunne opretholde et basalt liv i eget hjem ?
Lægens svar:

Er der evidens for at processen om at forsøge at udvikle funktionsevnen kan være så invaliderende I sig selv at patienten vil forværre nuværende lave funktionsevne ?
Lægens svar:

Vil yderligere udredning af hidtil ukendte diagnoser kunne udvikle funktionsevnen i et omfang som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde? – eller er allerede kendte sygdomssymptomer og diagnoser rigelig dokumentation for at patienten ikke kan deltage på arbejdsmarkedet ?
Definer venligst
Lægens svar:

Vil vejen hen mod en beskæftigelsesrettet indsats kunne påvirke patienten kognitivt således at funktionsevnen nedsættes yderligere ?
Lægens svar:

Hvilke skånebehov har patienten ?
Lægens svar:

Ordforklaring:
Ordet patient kommer af latin patiens ‘lidende’, af pati ‘lide’.

Da patienten ikke for nuværende kan være stabil i fremmøde eller en arbejdssituation , så vil det stride mod Ankestyrelsens afgørelser, samt STAR’s og Beskæftigelsesministeriets vejledning, at visitere til andet end varig ydelse uden modkrav.

Jeg fornemmer at kommunen vil modarbejde patientens samt lægers og speciallægers ønsker om varig ro.

Der begås utilgivelige fejl I 80 % af alle jobcentersager.
Der må pga patientens stresniveau og sensitivitet ikke begås fejl I denne sag.

Autorisation til raskmelding:
Jobcenter har ikke autorisation til at raskmelde- det har kun patientens egne læger og speciallæger.

Handleplan:
Der er efter det oplyste ikke udarbejdet en handleplan i sagen. Dette strider mod al sund fornuft, samt strider mod gældende lovgivning på området.

Min Plan ??? – funktionsevne:
Planen er at der indhentes nødvendig og lovhjemlet sundhedsfaglig dokumentation således at jobcenter kan vurdere sygdomssymptomer, sygdomsbilledet samt nuværende funktionsevne.

Der SKAL indhentes funktionsevnevurdering fra autoriseret ergoterapeut.

Der er desværre lange ventetider hos sundhedsfaglige, men det vil stride mod al sund fornuft samt stride mod gældende lovgivning samt Ankestyrelsens praksis og afgørelser at sundhedsfaglig dokumentation ikke er indhentet som kan påvise en funktionsevne og arbejdsevne.
Patientens egne læger og speciallæger har massivt dokumenteret at patienten IKKE har en funktionsevne som kan gøre hende arbejdsdygtig – ej heller på det rummelige og humanistiske arbejdsmarked.

Patienten ønsker naturligvis at samarbejde om at få sagen udredt hurtigst muligt.

Mødet med rehabiliteringsteamet skal jvf gældende lovgivning på området afholdes påny da der er foregået store juridiske fejl ved sidste møde med rehabiliteringsteamet.

DETTE ER EN SKANDALE !

Aktindsigt:
Partsrepræsentant
begærer hermed jvf gældende lovgivning på området- FULD AKTINDSIGT I alle sagsakter helt tilbage til patientens første møde med jobcenter for 20 år siden !

Skriftligt svar begæres senest 5 hverdage at regne fra dags dato

Svar SKAL tilsendes undertegnede samt patienten.

Med venlig hilsen
Partsrepræsentant
Kim Madsen
31 oktober 2023

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *