Om foreningen


Foreningen Jobcentrets Ofre blev stiftet ved en generalforsamling på Rådhuspladsen den 1. juni 2016. Jobcentrets Ofre har i hjemsted i Københavns Kommune.

Foreningen arbejder for:
 • at oplyse den brede offentlighed om de meget store vanskeligheder mange syge og handicappede borgere har i samarbejdet med Jobcentre
 • at sikre syge og handicappede borgeres ret til, at Jobcentrenes sagsbehandling og forvaltningspraksis overholder Grundloven, Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven samt nationale og internationale menneskerettigheder
 • at sikre, at de lægelige dokumentationer, der er på syge og handicappede borgere, altid står over kommunernes administrative skøn
 • at sikre, at lægekonsulenter og Rehabiliteringsteam ikke ændrer markant i borgernes lægelige diagnoser og erklæringer
 • at samle penge ind, så der kan ydes økonomisk hjælp til advokatbistand til syge og handicappede medborgere, som bliver klemt i systemet
 • at foreslå konkrete ændringer af lovgivningen, der på enhver måde kan medvirke til – og bevirke – at syge og handicappede borgere ikke bliver placeret uafklarede i år eller årtier i kontanthjælpssystemet, men i stedet får tilkendt jobafklaringsforløb eller ressourceforløb og efterfølgende bliver tilkendt fleksjob eller førtidspension indenfor en overskuelig fremtid
 • at foreslå konkrete ændringer af lovgivningen, der kan medvirke til at sikre, at Jobcentrene altid sætter syge og handicappede borgeres behov for afklaring af fremtidig arbejdsevne, jobtilknytning og økonomi over kommunernes økonomiske interesser

Klik på de grønne link herunder for at læse foreningens vedtægter, referat fra bestyrelsesmøde og formandens Årsberetning 2016:

Vedtægter Jobcentrets Ofre

Ref. af 1. FJO b-møde den 14-08-16

Formandens årsberetning 2016

Bestyrelsen, valgt den 1. juni 2016:

Formand, Kim Madsen
Næstformand, pt. ingen
Kasserer, pt. ingen
Sekretær og Webmaster,  pt. ingen
Suppleant, Charlotte Pedersen

Vigtig info!!

Fredag den 13. januar 2017

Kære medlemmer

Gun Reipur Hannestad, Jane Pihlmann og Annette Nielsen har valgt at udtræde af bestyrelsen grundet manglede samarbejde. Vi er som valgte bestyrelsesmedlemmer ikke blevet inddraget forud for, at formanden har iværksat diverse aktiviteter og kan ikke se, at det vil ske i fremtiden. Derfor efter lange drøftelser og overvejelser – har vi besluttet at gå den tunge vej. Vi er oprigtigt kede af at tage denne beslutning, men kan ikke se nogen fremtid for foreningens bestyrelse, som den er nu.

Kisten er lavet uden om Jobcentrets Ofre – maling er sponsoreret af Annette og et medlem. Tid brugt på forarbejdning af kisten har ikke involveret midler fra Jobcentrets ofre.

Foreningens hjemmeside står pt i Jane Pihlmanns navn, og vil blive overdraget til Kim Madsen snarest muligt.

Hvis foreningen fortsætter sit virke med medlemmernes støtte, overgår alt ansvar til Kim Madsen. Hvis foreningen Jobcentrets Ofre lukkes ned og nogen af medlemmerne ønsker refundering af deres medlemskab/sponsorat tages dette i privat besked.

Vi har længe ikke kunnet stå inde for, hvor foreningen er på vej hen. Som vi oplever det, har foreningen bevæget sig mile langt væk fra vores målgruppe og formål. Derfor ønskes udmelding snarest muligt – helst dags dato. Hvis der skal træffes økonomiske beslutninger – tager vi den, for ingen medlemmer må føle sig snydt eller bedraget. Men når samarbejdet i bestyrelsen er ikke eksisterende, ser vi ingen fremtid for foreningen i dens nuværende vedtægtsbestemte form. Vi vælger derfor at træde ud af bestyrelsen og give andre muligheden for at træde til.

Med venlig hilsen

Annette, Jane og Gun

Uddrag af vedtægterne:

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages alle aldre samt pårørende samt andre interesserede, der kan tilslutte sig foreningens formål, som betaler kontingent. Medlemmet har stemmeret på Jobcentrets Ofres generalforsamling.

§4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert betalende medlem af foreningen.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Evt. eksklusioner af medlemmer
 3. Beretning om foreningens virke, v/formanden
 4. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab og budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 5. Evt. forslag fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag (skal afgives skriftligt til formanden senest 7 kalenderdage før generalfor-samlingen)
 7. Valg til bestyrelsen (2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Formand og kasserer vælges for 2 år i lige år og næstformand og sekretær vælges for 2 år i ulige år)
 8. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen)
 9. Valg af 1 revisor samt suppleant for denne (vælges for 1 år ad gangen)
 10. Eventuelt

Stk. 2

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes efter almindeligt stemmeflertal. Afstemninger skal foretages skriftligt, hvis dirigenten eller et medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3

Ændringer i vedtægterne kan gennemføres, når forslag herom er udsendt sammen med dagsorden til foreningens generalforsamling og vedtages med mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer på generalforsamlingen. 

Stk. 4

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, bestyrelsen eller efter begæring af en tredjedel af lokalforeningens medlemmer. Indkaldelsen sker skriftligt med begrundet dagsorden og skal ske inden to måneder fra en anmodning om ekstraordinær generalforsamling og med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne dør. Dette gælder dog ikke suppleanter.

Antal besøg: janitorial services in fort lauderdale